Wat is een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) geeft recht op een uitkering wanneer de door u aangegeven persoon, 'de verzekerde', overlijdt. U kunt zelf de verzekerde zijn of bijvoorbeeld uw partner. U kunt één of twee verzekerden opgeven.

De overlijdensrisicoverzekering (orv) komt tot uitkering, als de verzekerde(n) overlijdt/overlijden binnen de verzekerde periode. Deze periode wordt de verzekeringsduur genoemd.

Verzekerd kapitaal overlijdenrisicoverzekering
Bij een overlijdensrisicoverzekering kiest u ook de gewenste hoogte van de uitkering, het zogenoemde 'verzekerd kapitaal'. De door u te betalen premie is mede afhankelijk van de door u gemaakte keuzes.

Begunstigde overlijdensrisicoverzekering
Bij overlijden van de verzekerde zal het verzekerd kapitaal worden uitgekeerd aan de door u opgegeven persoon. Dit kan een andere persoon zijn dan de verzekeringnemer. De persoon aan wie het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd wordt 'begunstigde' genoemd.

Verzekeringnemer overlijdensrisicoverzekering
De 'verzekeringnemer' is degene die de verzekering afsluit.

Premiebetaler overlijdensrisicoverzekering
Premie kan betaald worden door de verzekeringnemer voor zichzelf, maar kan ook de premie voor de tweede verzekeringnemer betalen i.v.m. successierechten. Dit heet kruislings verzekeren.

De risicoverzekering biedt keuze uit onderstaande dekkingsvarianten en kan dus precies worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Uit de omschrijving van de dekking op de polis blijkt welke variant is verzekerd.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Hierbij is een gelijkblijvend kapitaal verzekerd. De premie is verschuldigd tot de overeengekomen einddatum of tot het eerder overlijden van de verzekerde.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Hierbij is een kapitaal verzekerd, dat met een vast bedrag daalt aan het eind van elk verzekeringsjaar. De daling is gelijk aan het aanvangskapitaal gedeeld door de duur van de verzekering. De premie is verschuldigd tot vijf jaar voor de overeengekomen einddatum van de verzekering of tot het eerder overlijden van de verzekerde.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
Hierbij is een kapitaal verzekerd, dat met een steeds toenemend bedrag aan het eind van elk verzekeringsjaar daalt. De daling is gelijk aan het aflossingsbestanddeel in een jaarlijkse annuïteit. De premie is verschuldigd tot vijf jaar voor de overeengekomen einddatum van de verzekering of tot het eerder overlijden van de verzekerde.

Premie overlijdensrisicoverzekering
De premie kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar worden betaald. Eénmalige premiebetaling (koopsom) is ook mogelijk. Indien de verzekerde niet rookt en ten minste de afgelopen twee jaar niet heeft gerookt, geldt een korting op de premie. Bij een verzekering op twee levens geldt een korting als beiden niet roken. Uit de polis blijkt de hoogte van de premie, de termijn waarop en de datum tot wanneer de premie is verschuldigd.

Arbeidsongeschiktheid en de overlijdensrisicoverzekering
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan worden meeverzekerd. De polis vermeldt of vrijstelling van premiebetaling is meeverzekerd en welke toeslag hiervoor geldt.

Afkoop- en premievrije waarde overlijdensrisicoverzekering
Deze verzekering bevat geen afkoopwaarde of premievrije waarde.

Fiscaal kader overlijdensrisicoverzekering
De overlijdensrisicoverzekering wordt door de belastingdienst als een kapitaalverzekering gezien. Hoofdregel is dat de waarde van uw verzekering voor de inkomstenbelasting moet worden meegeteld bij de berekening van de rendementsgrondslag voor box 3.

Een uitzondering op de hoofdregel geldt, als het verzekerd kapitaal tezamen met het verzekerd kapitaal van uw eventuele overige overlijdensrisicoverzekeringen niet meer bedraagt dan 6.590,-. Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd. Deze uitzondering geldt ook als het verzekerde kapitaal wel hoger, maar de totale waarde van de overlijdensrisicoverzekeringen lager is dan 6.590,-. In deze gevallen is de waarde vrijgesteld van belastingheffing in box 3 en hoeft u de waarde bij de aangifte inkomstenbelasting niet op te geven.

De rendementsgrondslag bestaat uit de waarde van de voor box 3 relevante bezittingen verminderd met de voor box 3 relevante schulden. Als de rendementsgrondslag meer bedraagt dan de algemene vrijstelling (= heffingvrij vermogen) bent u over dit meerdere 1,2% inkomstenbelasting verschuldigd.

Verder geldt ten aanzien van het successierecht als hoofdregel, dat deze over de uitkering verschuldigd is. Hierop doet zich een uitzondering voor wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- de premies voor de verzekering zijn niet verschuldigd geweest door de verzekerde;
- degene die de premies heeft voldaan heeft geen gemeenschappelijk vermogen gehad met de verzekerde;
Het is verder mogelijk dat op u een algemene vrijstelling voor het betalen van successierechten van toepassing is. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie met betrekking tot de fiscale aspecten kunt u ook vinden op de internetsite van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

Heeft u vragen over een overlijdensrisicoverzekering of wilt u contact met ons opnemen? Gebruik dan ons contactformulier of bel 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief)