Kruislings afsluiten ORV polis

Alles wat iemand krachtens erfrecht verkrijgt van iemand die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonachtig was, wordt belast met successierecht. Afhankelijk van de verwantschap met de erflater, kan het verschuldigde belastingtarief oplopen van 5% (directe familie) tot 68% (ooms, neven, nichten etc.). Steeds vaker zijn mensen op zoek naar wegen om de heffing van successierecht te ontwijken. Dit omdat de meeste mensen geen rechtvaardigheidsgrond zien voor deze belastingheffing.

Fictieve verkrijgingen vanuit ORV
Om te voorkomen dat het te gemakkelijk is om de heffing van successierecht te ontlopen zijn er in de successiewet zgn 'fictieve verkrijgingen' opgenomen. De meest bekende is art. 13 SW: uitkeringen uit levensverzekeringen. Wanneer er een levensverzekeringpolis of overlijdensrisicoverzekering tot uitkering komt als gevolg van het overlijden, wordt deze uitkering meegenomen bij het bepalen van het verschuldigde successierecht als er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater (diegene die is overleden).

Premie verschuldigdheid van de ORV
Om te kunnen bepalen of er premies zijn onttrokken aan het vermogen van de erflater, moet gekeken worden naar de premie verschuldigdheid zoals deze uit de polisredactie blijkt. Het feit dat de premies zijn voldaan uit het vermogen van de overleden persoon is niet zo relevant, maar meer het feit of hij ze verschuldigd was. Als u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd bent, zal er in de meeste gevallen sprake zijn van een te belasten uitkering. De premie wordt namelijk uit het gezamenlijke vermogen voldaan. Premiesplitsing of kruislings afsluiten heeft dan ook geen effect.

Vrijstelling successie
Vaak komt de overlijdenrisico uitkering direct of indirect ten goede aan de langstlevende. Deze beschikt over een vrijstelling van ruim 515.000 in 2009. Zelfs na verrekening van aanspraken uit hoofde van nabestaandenpensioenen en nabestaandenlijfrente, is de vrijstelling vaak voldoende om de gehele verkrijging (de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering plus de genoemde nabestaandenvoorzieingen) onbelast te ontvangen.

Conclusie kruislings afsluiten ORV polis
Voor een juiste uitvoering van de voorwaarden conform de Successie Wet, is het van belang dat de redactie van de polis goed is geformuleerd. Wij helpen u daar graag bij.

Successierecht kan in de volgende situaties dan worden voorkomen:
* Als u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden
* een geregistreerd partner buiten gemeenschap van goederen heeft
* of wanneer u samenwonend bent
dan kan in deze situaties het verstandig zijn om de polis kruislings af te sluiten.

Dit betekent dat als u verzekerde wilt zijn, uw partner de polis moet afsluiten en de premie moet betalen. Indien u beide verzekerde wilt zijn op de overlijdensrisicoverzekering, dan moet u op het leven van elkaar een polis afsluiten en voor elkaar de premie betalen.

Bekijk ook onze kortingaktie op afsluitkosten!

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering, valt dan buiten het successierecht. In het geval van samenwoning is het wel van belang dat hiervan een aantekening wordt gemaakt in het samenlevingscontract.

Wanneer men gehuwd is in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partner in gemeenschap van goederen dan valt de uitkering altijd onder het successierecht. Het heeft dan geen zin om de polis kruislings af te sluiten.

Vraag een gratis premievergelijk ORV verzekeringen die u kruislings kunt afsluiten.