En-bloc clausule: wel of niet in uw risicoverzekering (orv)?

Ongeveer de helft van de verzekeraars hanteert een 'en bloc' clausule voor overlijdensrisicoverzekeringen. De polisvoorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen lijken veel op elkaar, maar kunnen met deze clausule een belangrijk verschil maken.

Wat is de 'en bloc' clausule en wat is het effect ervan?
Deze clausule geeft de verzekeraar de mogelijkheid om in de toekomst de premie eenzijdig te verhogen. Dit geldt in alle gevallen voor een groep van verzekeringen en nooit voor één verzekering. Deze clausule wordt dus niet toegepast indien uw persoonlijke omstandigheden zich wijzigen.

Wanneer wordt de 'en bloc' clausule toegepast?
Het gaat hierbij om gewijzigde omstandigheden die - indien ze reeds op ingangsdatum aanwezig waren geweest - meebrengen dat de verzekeraar de verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangeboden.

Voorbeelden van dergelijke omstandigheden zijn:
* De premie is niet langer voldoende om het toegenomen risico te dekken.
* Overheidsmaatregelen, zoals wetswijzigingen.
* Het Clausuleblad terrorismedekking bij de NHT.
* Een wijziging van de (rente)winstdeling, rekenrente, actuariële grondslagen, beheerskostenstijgingen in verband met beleggingen en / of administratie, systeemwijzigingen en productharmonisatie.

In ons premievergelijk risicoverzekeringen ziet u altijd of de verzekering een 'en-bloc clausule' heeft.

Er zijn drie mogelijkheden voor de en bloc-bepaling / en-bloc clausule:

1. Geen en bloc-clausule de verzekeraar mag onder geen beding de tarieven collectief aanpassen
2. Rechtvaardige en bloc-clausule de verzekeraar mag tarieven alleen collectief aanpassen indien er sprake is van een aan te tonen verandering van het risico (solvabiliteit maatschappij, wettelijke regels etc.)
3. Algemene en bloc-clausule de verzekeraar mag de tarieven op ieder gewenst moment aanpassing zonder dat hiervoor gegronde redenen zijn

De en bloc-bepaling van het DELA LeefdoorPlan is een rechtvaardige en bloc. Enkel na toestemming van alle leden van de coöperatie mag de directie van DELA de en bloc bepaling tot uitvoer brengen.

Voor welk deel van de verzekering kan de 'en bloc' clausule worden toegepast?
De en bloc clausule geldt alleen voor de toekomst. De aanpassing heeft geen invloed op dat deel van de verzekering waarvoor de premies en/of koopsommen al betaald zijn vóór de ingangsdatum van die aanpassing.

Wat kunt u doen indien u het niet eens bent met de toepassing van de 'en bloc' clausule?
Indien de en bloc clausule wordt toegepast, ontvangt u meestal 30 dagen van tevoren bericht over de nieuwe voorwaarden. Indien u het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden of tarieven, en deze wijzigingen zijn in uw nadeel, dan kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen binnen een bepaalde termijn. De opzeggingsmogelijkheid geldt overigens meestal niet indien deze 'en bloc' toepassing door de overheid is voorgeschreven.

Indien u een klacht heeft over de toepassing van de en bloc clausule, kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

Overzicht overlijdensrisicoverzekeringen die (in elk geval) géén en-bloc clausule hanteren:

* Aegon overlijdensrisicoverzekering (orv)
* Cardif Life Care Overlijdensrisicoverzekering (orv)
* Erasmus overlijdensrisicoverzekering
* Florius overlijdensrisicoverzekering (orv)
* GoedIdee Nabestaandenverzekering (orv)
* GENERALI XMoment overlijdensrisicoverzekering (orv)
* Legal & General Overlijdensrisicoverzekering (orv)
* Leidsche Overlijdensrisicoverzekering XL
* NHP Overlijdensrisicoverzekering (orv)
* Quantum Leben en ACE Europe Life (orv)
* REAAL Overlijdensrisicoverzekering
* TAF Leven Risicoverzekering (orv)

Wilt u weten of uw overlijdensrisicoverzekering een 'en bloc' clausule heeft? Contact ons.

premievergelijk risicoverzekeringen